۸۸۷۵۵۸۱۸
info@iraninanlms.com
برچسب : مدرسه آنلاین
ارزیابی و عملکرد دانش آموزان و برنامه آموزشی و نتایج آموزن به وسیله کارنامه آنلاین منشر میشود و قابلیت ذخیره دارد.

 
LMS بعنوان منبعی برای گردهم آوری برنامه دانش آموزان و موارد درسی در قالب‌های PDF،و...
Page: 1 of 1

کاربردها