۸۸۷۵۵۸۱۸
info@iraninanlms.com
برچسب : moodle چیست
مدارس و دانشگاه ها
(LMS) یا سیستم مدیریت یادگیری، ویژگی های متنوعی را ارائه می دهد که توسط یک مجموعه آموزشی می تواند برای سازماندهی ، حفظ و نظارت بر یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. در زیر لیستی از ویژگی های مودل ارائه شده توسط  IranianLMS خدمت شما ارائه گردیده است:
Page: 1 of 1

کاربردها