۸۸۷۵۵۸۱۸
info@iraninanlms.com
برچسب : استفاده از مودل
مدارس و دانشگاه ها
شرکت ها و ادارات
(LMS) یا سیستم مدیریت یادگیری، ویژگی های متنوعی را ارائه می دهد که توسط یک مجموعه آموزشی می تواند برای سازماندهی ، حفظ و نظارت بر یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. در زیر لیستی از ویژگی های مودل ارائه شده توسط  IranianLMS خدمت شما ارائه گردیده است:
Page: 1 of 1

کاربردها