۸۸۷۵۵۸۱۸
info@iraninanlms.com
برچسب : آموزشگاه آنلاین نرم افزار
دوره ها را می توان بر اساس نقشهای مختلف دسته بندی کرد. به عنوان مثال، دوره های مورد نیاز یک سرپرست با دوره های مورد نیاز مدیر متفاوت خواهد بود.
Page: 1 of 1

کاربردها